Công tác quản lý cây bóng mát

Công tác xây dựng, QH và PT vườn ươm

Công tác thiết kế và xây dựng cơ bản

Các hoạt động đảng bộ, đoàn thể

Các hoạt đông khác

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC